ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Εξετάσεις Πληροφορικής - ECDL

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών,

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της εποχής μας και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί για αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, συμμετέχει ενεργά στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια για αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε δεξιότητες ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας).

Για το σκοπό αυτό, έχει συσταθεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου 2016 η Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας υπό το συντονισμό του Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της Εθνικής Συμμαχίας είναι η πιστοποίηση και γενικότερα η σύνδεση της εκπαίδευσης με την πιστοποίηση, γιατί το σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον προϋποθέτει πλέον τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων πληροφορικής.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε την εισαγωγή πιστοποίησης των δεξιοτήτων πληροφορικής. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα πρότυπα πιστοποίησης, επιλέγηκε το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης European Computer Driving License (ECDL), το οποίο προσφέρεται μέσω του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής.

Το ECDL είναι:

  • αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης σε 140 χώρες.
  • περιλαμβάνεται ως μέτρο προώθησης του ψηφιακού αλφαβητισμού στην ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου.
  • αποδεκτό σε πανεπιστήμια στην Κύπρο, στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

Η σημαντική αυτή καινοτομία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αναβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό την παρεχόμενη εκπαίδευση στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνασιακό κύκλο. Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να πιστοποιήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από την πιστοποίηση που προσφέρει η διεθνούς κύρους πιστοποίηση του ECDL.

Η πιστοποίηση θα παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές σε τέσσερεις ενότητες όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.

Τάξη

Ενότητα

Τετράμηνο

Α

Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)

Β

Β

Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)

Α

Β

Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)

Β

Γ

Βάσεις Δεδομένων (MS Access)

Β