ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Υποχρεώσεις μαθητών κατά την εξεταστική περίοδο

Υποχρεώσεις μαθητών/τριών

 1. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξή της. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του/της Προέδρου της Επιτροπής Τετραμήνων της σχολικής μονάδας ή εκπροσώπου του, σε μαθητή/τρια που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από την παρέλευση 20 λεπτών από την ώρα έναρξης που αναγράφεται στο πρόγραμμα εξετάσεων. Σε μαθητή/τρια που καθυστέρησε, αλλά έγινε δεκτός/η στην εξέταση, δεν παραχωρείται επιπλέον χρόνος.
 1. Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/τριών συμπληρώνονται από τους ίδιους κατά τη διάρκεια της εξέτασης στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων ή στο ειδικό πλαίσιο της πρώτης σελίδας του εξεταστικού δοκιμίου. Τα στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα από τον/την επιτηρητή/τρια κατά την παράδοση του τετραδίου ή δοκιμίου, ενώπιον του μαθητή/τριας.
 1. Οι μαθητές/τριες, κατά την παραλαβή του εξεταστικού δοκιμίου, ελέγχουν το εξεταστικό δοκίμιο για τυχόν κακής ποιότητας εκτύπωση, ελέγχουν τα στοιχεία του μαθήματος και της τάξης, ονομασία μαθήματος, αριθμό σελίδων και ερωτήσεων καθώς και κωδικό μαθήματος.
 1. Στην περίπτωση των φιλολογικών μαθημάτων (Νέα Ελληνικά και Ιστορία) όλων των τάξεων Γυμνασίου, οι μαθητές/τριες γράφουν όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της ερώτησης. Επίσης, αν υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι μαθητές/τριες γράφουν τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
 1. Στην περίπτωση των μαθημάτων Φυσικά (Φυσική, Χημεία και Βιολογία) και Μαθηματικά όλων των τάξεων Γυμνασίου, οι μαθητές/τριες γράφουν όλες τις απαντήσεις πάνω στο εξεταστικό δοκίμιο.
 1. Η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων ή εξεταστικού δοκιμίου από τους μαθητές/τριες που αποχωρούν από την αίθουσα της εξέτασης είναι υποχρεωτική.
 1. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση μαθητών από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν τριάντα (30΄) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
 1. Η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών, συνεπάγεται την αποπομπή του/της εξεταζόμενου/ης μαθητή/τριας από την αίθουσα και τη βαθμολόγηση του γραπτού του/της στο συγκεκριμένο μάθημα με μονάδα (1), όπως προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς.
 1. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ρολόι, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια φέρει οτιδήποτε από τα προαναφερθέντα τότε αυτά αφήνονται έξω από την αίθουσα. Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής πληροφοριών στο χώρο του σχολείου κατά τις μέρες διεξαγωγής των εξετάσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μαθητών/μαθητριών. 

  Τονίζεται ότι η κατοχή/χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής στην οποία αποθηκεύονται πληροφορίες (π.χ. ηλεκτρονικό ρολόι χειρός) κατά την διάρκεια της εξέτασης ισοδυναμεί με απόπειρα δολίευσης.
 1. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με στυλό χρώματος μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.
   
 2. Οι μαθητές/τριες της Ειδικής Αγωγής επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως καθορίζεται με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λάρνακα, 27 Απριλίου 2023