ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
Mon-Fri – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24628074, 24653273
Τηλεομοιότυπο: 24653297
Μενού

Πλαίσια Μάθησης

Η αξιολόγηση των παιδιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μάθησης. Είναι μια συστηματική  διαδικασία προσδιορισμού του βαθμού στο οποίο επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι όπως εκφράζονται με τους καθορισμένους από το ΥΠΑΝ Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας.

Μάθημα Πλαίσια Μάθησης
Εξεταζόμενα Μαθήματα
Νέα Ελληνικά
Λογοτεχνία
Ιστορία
Μαθηματικά
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Μη εξεταζόμενα
Αγγλικά
Αρχαία Ελληνικά
Γαλλικά
Γεωγραφία
Θρησκευτικά
Μουσική
Οικιακή Οικονομία
Πληροφορική
Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Τέχνη  
Φυσική Αγωγή